Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dn. 17.10.2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr RPDS.10.03.00-02-0004/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych egzaminów na poziomie A lub B lub C (ECCC lub równoważnych zgodnych z ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 150 uczestników projektu oraz zgodnie z załącznikiem nr IV do Regulaminu Konkursu nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17.

Treść aktualnego zapytania ofertowego jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143785#

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *