O projekcie

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego w obszarze kwalifikacji cyfrowych i języków obcych wśród minimum 90% spośród 738 osób w wieku 18 lat i więcej w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych za obszarze ZIT AJ (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej) zgodnie z KC, poprzez realizację kursów ICT i językowych, zakończonych uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje językowe na pełnym poziome biegłości językowej A lub B lub C wg skali ESOKJ lub cyfrowy na poziomie A lub B lub C w terminie od 01.01.2018 do 31.12.2019.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 • Projekt zakłada przeprowadzenie kursów językowych (angielski lub niemiecki lub francuski) lub szkoleń ICT.
 • Projekt przewiduje udział jednej osoby:
  • w kursie językowym:
   • na poziomie A1 lub B1 lub C1 (60 godzin szkoleniowych),
   • a następnie odpowiednio na poziomie A2  lub B2 lub C2 (60 godzin szkoleniowych);
   • Uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany/na do wzięcia udziału, w przypadku w kursu językowego, w szkoleniach na obydwu poziomach A1 lub B1 lub C1 oraz odpowiednio A2 lub B2 lub C2. Łącznie na Uczestnika/czkę szkolenia językowego przypada zatem 120 godzin kursu

Lub

 • w kursie komputerowym:
  • na poziomie A lub B lub C (120 godzin szkoleniowych)
 • Uczestnicy kursów językowych podzieleni zostaną na grupy 12 osobowe, natomiast kursów komputerowych na grupy 10 osobowe.
 • Uczestnicy będą mieli zapewniony:
  • Program kursów dostosowany do potrzeb uczestnika / uczestniczki w tym do poziomu wiedzy
  • Kurs prowadzony przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę
  • Termin zajęć, miejsce i godzinę dostosowane do potrzeb Uczestnika / uczestniczki (w szczególności wskazywane przez kobiety, os. pracujące)
  • Komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych
  • Kurs przygotowujący do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje
 • Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikującym TELC (w przypadku szkoleń językowych) lub ECCC DIGCOMP (w przypadku szkoleń komputerowych), z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia egzaminów równoważnych, o czym Uczestnicy/-czki zostaną poinformowani/-ne
 • Dla osób w wieku 50+ w celu ułatwienia nauki, opracowany zostanie kontent (andragogika).
 • Osoby z niepełnosprawnościami będą uczestniczyć w zajęciach razem z osobami pełnosprawnymi.
 • Sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PLANOWANE EFEKTY

Zwiększenie kompetencji osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ITC i języków obcych, poprzez przeprowadzanie szkoleń z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego (poziom A1 lub B1 lub C1 oraz A2 lub B2 lub C2) zakończonych egzaminem zewnętrznym TELC oraz szkoleń komputerowych na poziomie A lub B lub C zakończonych egzaminem zewnętrznym ECCC oraz uzyskaniem przez minimum 90% uczestników projektu certyfikatu. Zewnętrzne certyfikaty potwierdzające kwalifikacje jakie zostaną uzyskane przez uczestników będą bezterminowe. Poprzez udział w szkoleniach językowych lub komputerowych uczestnicy projektu, w tym przede wszystkim osoby pozostające w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+, zamieszkałe na terenach wiejskich) zwiększą swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie znajomości języków obcych lub ICT, co w konsekwencji doprowadzi do polepszenia ich sytuacji na rynku pracy, w przypadku osób pracujących przyczyni się do awansu zawodowego/zmiany zatrudnienia, a w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia do podjęcia pracy. 

Okres realizacji projektu:

01.01.2018 – 31.12.2019

Obszar realizacji:

ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, tzn.:

– Powiat: Jelenia Góra

-> Gmina: Jelenia Góra

– Powiat: jeleniogórski

-> Gmina: Janowice Wielkie

-> Gmina: Jeżów Sudecki-> Gmina: Karpacz

-> Gmina: Kowary

-> Gmina: Mysłakowice

-> Gmina: Piechowice

-> Gmina: Podgórzyn

-> Gmina: Stara Kamienica

-> Gmina: Szklarska Poręba

– Powiat: lwówecki

-> Gmina: Gryfów Śląski

-> Gmina: Lubomierz

-> Gmina: Mirsk

-> Gmina: Wleń

– Powiat: złotoryjski

-> Gmina: Pielgrzymka

-> Gmina: Świerzawa

-> Gmina: Wojcieszów

-> Gmina: Złotoryja

Wartość projektu:

1 687 728,96 PLN

 Dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości:

1 518 956,06 PLN

Projekt „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” realizowany jest przez PRETENDER Adrian Wronka z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 173 lok 102, 90-447 Łódź, w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.