Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu, a następnie wypełnić wymagane dokumenty, w tym m.in. formularz zgłoszeniowy.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Umowa szkoleniowa

Zal_1_Minimalny_zakres_danych_SL_31.01.18

Zal_2_Deklaracja – oświadczenia_31.01.18

Zal_3_Oświadczenie uczestnika projektu_31.01.18

Zal_4_Oświadczenie_os_bez zatrudnienia_31.01.18

Zal_4a_Oświadczenie_os_pracującej_31.01.18

Zal_5_Oświadczenie_o_posiadanym_wykształceniu_31.01.18

Zal_6 do umowy Oświadczenie_sale szkol_niepełnosprawny_31.01.18

Zal_7_oświadczenie 64 + – aktywność zawodowa_31.01.18

Zal_8_Oświadczenie_o_dochodach)31.01.18

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnioną ankietą motywacji udziału w projekcie. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu w oryginałach.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów). Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na  spotkania, na których wypełnią diagnozę poziomującą ich umiejętności, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.

W sytuacji równej liczby punktów do projektu przyjęte zostaną w 1 –szej kolejności osoby starsze, a następnie z najniższymi dochodami na członka rodziny (PIT za ubiegły rok lub oświadczenie). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje również pozycja na liście rankingowej. Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej. Kandydatów oceniać będzie Koordynator Projektu.

Udział w projekcie będzie otwarty i zgodny z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w projekcie.