Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dn. 11.05.2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” nr RPDS.10.03.00-02-0004/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń komputerowych zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na poziomie A lub B lub C przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych ECCC / innych ogólnie uznawananych o tożsamym znaczeniu (potwierdzającego kwalifikacje z zakresu dopasowanego do potrzeb Uczestników Projektu).

Treść aktualnego zapytania ofertowego jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110518

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *